Privātuma politika

SIA “ MyHR” PRIVĀTUMA POLITIKA UN PERSONAS DATU APSTRĀDES PRINCIPI

20.10.2020. Mārupe

SIA “My HR”, reģistrācijas Nr. 40203102914, juridiskā adrese: Ziedleju iela 6, Mārupe, LV 2167 (turpmāk – uzņēmums) ir datu pārzinis un mēs apstrādājam Jūsu personas datus atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti. Atlasot darbiniekus, uzņēmums apkopo personas datus, ko Jūs kā kandidāts brīvprātīgi sniedzat mums atlases procesā.

 

PERSONAS DATI – Jūsu vārds, uzvārds, kontaktinformācija, dzimšanas datums, informācija par izglītību un profesionālo pieredzi, valodas zināšanas, prasmes un iemaņas, atsauksmes un cita informācija par Jums, ko uzskatāt, ko nepieciešams mums zināt.

 

Jūsu personas datu sniegšana mums ir brīvprātīga, tomēr, ja Jūs nepiekritīsiet noteiktu Jūsu personas datu apstrādei, Jūsu pieteikums var netikt izvērtēts atlases procesā. Jūsu personas dati var tikt iegūti no Jūsu iesūtītā CV, pieteikuma, /pavada vai motivācijas vēstules, saņemtajām rekomendācijām, darba intervijām, kā arī no citiem avotiem (piemēram, publiskajām datubāzēm un sociālo plašsaziņas līdzekļu platformām). Atkarībā no amata specifikas var tikt ievākta informācija, piemēram, par Jūsu nesodāmību, veselības stāvokli, Jūsu un Jūsu ģimenes locekļu saistību ar konkurentu uzņēmumiem. Jūsu personas dati tiks apstrādāti, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, kuru Jūs jebkurā brīdī varat atsaukt. Ja Jūs esat norādījis kādu personu kā atsauksmes devēju, Jums ir pienākums informēt šo personu par to, ka mums tiek nodoti šīs personas dati atsauksmes sniegšanas nolūkā.

 

UZŅĒMUMA DATI – Uzņēmuma reģistrācijas numurs, juridiskā un faktiskā adrese, kontaktinformācija, bankas dati, informācija par uzņēmumu darba sludinājuma izveidošanai u.c. nepieciešamo informāciju, kas nepieciešama kvalitatīva pakalpojuma sniegšanai.

 

KĀDAM MĒRĶIM APSTRĀDĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS?

 1. Uzņēmuma My HR apstrādā personas datus personāla atlases procesā:
  1. Lai identificētu Jūs citu kandidātu vidū;
  2. Lai izvērtētu Jūsu piemērotību amatam;
  3. Darbiekārtošanas procesā;
  4. Klientu apkalpošanas procesā;
  5. Lai sazinātos ar Jums, nosūtītu vai piedāvātu jaunus darba piedāvājumu, pakalpojumus, ziņotu par atlases rezultātiem un citos nolūkos, ja par to ir informēts klients.
 2. My HR atbildīgais darbinieks saglabā nepieciešamos datus, CV savā datubāzē, lai izteiktu iespējamā darba piedāvājumus vai savus pakalpojumus datu subjektam.
 3. My HR nodod jūsu personas datus uzņēmumiem, potenciālajiem darba devējiem. Šie uzņēmumi/darba devēji var apstrādāt jūsu personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem un nedrīkst tos izmantot citiem mērķiem kā vien personāla atlases un darbā iekārtošanas procesam.
 4. My HR klientu uzņēmumiem saskaņā ar LR likumu un My HR sadarbības līgumu, tiek prasīts ievērot atbilstošu personas datu aizsardzības pakāpi.
 5. Apstrādājot personas datus, My HR darbiniekam ir jāievēro Fizisko personu datu aizsardzības likumā un ES Vispārējā datu aizsardzības regulā noteiktie principi.

DATU SUBJEKTA PIEKRIŠANA UN UZGLABĀŠANAS LAIKS

 1. Datu subjektam jādod piekrišana MyHR darbiniekam viņa personas datu apstrādei saskaņā ar šiem principiem un personas datu apstrādes mērķi. Lai iesniegtu savu piekrišanu, datu subjektam ir jāatzīmē atbilstošais lodziņš galvenā operatora tīmekļa vietnē.
 2. Piekrišanas iesniegšana ir priekšnoteikums, lai pieteiktos uz vakanci, un piekrišanas neiesniegšana nozīmē, ka galvenais operators nevērtēs datu subjekta piemērotību brīvajām vakancēm.
 3. Datu subjekts var atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā, paziņojot par to uz e-pasta adresi birojs@myhr.lv.
 4. Piekrišanas atsaukšana neietekmē tās personas datu apstrādes likumību, kas ir notikusi pirms piekrišanas atsaukšanas dienas.
 5. Dati tiek uzglabāti 1 (viena) kalendārā gada laikā kopš personas datu iegūšanas. Ja netiek saņemts rakstisks pieteikums par viņa datu dzēšanas nepieciešamību, personas datu uzglabāšana katru reizi pēc datu uzglabāšanas termiņa beigām tiek pagarināta uz vēl 1 (vienu) kalendāro gadu.

DATU SUBJEKTA TIESĪBAS?

 1. Datu subjekts var uzzināt, vai MyHR veic tā personas datu apstrādi rakstot uz e-pasta adresi birojs@myhr.lv.
 2. Gadījumā, ja MyHR darbinieks veic datu subjekta personas datu apstrādi, datu subjektam ir tiesības piekļūt šai informācijai, pieprasot to rakstot uz e-pastu birojs@myhr.lv .
 3. Ja informācija par datu subjektu ir nepareiza vai nepilnīga, datu subjektam ir tiesības sniegt savu aktuālo informāciju un/vai lūgt to izlabot.
 4. Datu subjekts var atsaukt savu piekrišanu, rakstot uz e-pastu birojs@myhr.lv .
 5. Atsevišķos gadījumos datu subjektam ir tiesības iebilst pret datu apstrādi, lūgt ierobežot datu apstrādi, lūgt izdzēst šos datus. Informējam, ka šīs tiesības ir realizējamas tikai saskaņā ar likuma prasībām un mūsu kompānija patur tiesības atteikt veikt minētās darbības, pamatojoties uz normatīvo aktu prasībām.
 6. Tiesības saņemt un/vai nodot personas datus citam pārzinim. Minētais attiecas tikai uz datiem, ko esat sniedzis mums, pamatojoties uz līgumu un savu piekrišanu, ja apstrāde tiek veikta automatizēti.
 7. Savas datu subjekta tiesības jūs varat realizēt tikai uz rakstveida iesnieguma (tai skaitā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu) pamata. Mēs sniegsim atbildi likumā noteiktajā termiņā.
 8. Ja jums rodas jautājumi personas datu apstrādes jomā, sazinieties ar mums: birojs@myhr.lv .

 

 

My HR valdes priekšsēdētāja

Daiga Vintere